Eduardo Kohn

Eduardo Kohn is the author of How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human (September 2013, University of California Press). He teaches anthropology at McGill University.